Το INVEST4EXCELLENCE (I4E) ανοίγει το δρόμο και δημιουργεί το υπόβαθρο για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών έρευνας και καινοτομίας μέσω της ανάπτυξης μοντέλων για θεσμικό μετασχηματισμό σε επίπεδο έρευνας και καινοτομίας σχετικά με προηγμένες μεθοδολογίες για την εκπαίδευση, ακαδημαϊκά συμβουλευτικά συστήματα που υποστηρίζονται από επαυξημένη πραγματικότητα τεχνητής νοημοσύνης, και επαναστατικές τεχνικές μηχανικής λογισμικού. Το I4E αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη κοινή στρατηγική για την έρευνα και την καινοτομία σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές στρατηγικές του INVEST Alliance.